Archiv autora: <span class="vcard">Akvamarin</span>

Závěr Tréninku 2018/19

Neděle 12.5.2019 byla posledním dnem dalšího z Tréninků konstelací. 

S vděčností a dojetím vám všem, kdo jste došli až do konce gratuluji, děkuji a jsem za vše, co jsme společně po celý rok sdíleli a prožívali, nesmírně vděčná. 

S nádhernou kyticí, dárkem a poděkováním jste mě, drazí, opravdu dostali !  Děkuji vám moc !

A s konci přichází nové začátky, tak šťastné vykročení do nových otevřených dveří vašich životů! Laďka


,,Životní změny, odvaha růst…“ 26.-28.4.2019

Milí přátelé, díky za společně strávené bytí, konstelace, otevření se, důvěru, upřímnost a opravdovost .

Krásné dny všem a těším se zase na viděnou ! Laďka <3Rodinné a životní konstelace

Konstelace je technika která nám umožní vidět celistvý obraz situace v rodinném, pracovním systému, anebo jiném- např. systém těla. Nalézáme nezkreslený , pravdivý a skutečný obraz vztahů a souvislostí.

Konstelace můžete prožít na Večerech – vždy 1.středa v měsíci, Rudná u Prahy, především pro ty, kteří jsou trošku opatrní a chtějí si konstelace vyzkoušet.

Pro více poznání a více prožitků a zpracování osobních témat doporučuji určitě Tematické semináře, cca vždy jeden v měsíci.

A pro osobní pročištění, systematickou práci na sobě, poznání životních principů a řádů v systémech je připraven roční Trénink konstelací

Historie

Německý terapeut Bert Hellinger vypozoroval mnohé zákonitosti rodinných systémů. Po studiu různých terapeutických směrů v Americe a západní Evropě shrnul všechny tyto své zkušenosti v nové formě terapie, kterou nazval rodinné konstelace.

Pro lepší pochopení si můžeme představit sami sebe jako vrcholek pyramidy. Za námi stojí naši rodiče, za nimi jejich rodiče atd. Špička pyramidy, tedy my jako jednotlivci, je přítomným projevem tohoto mocného vlivu generací. Tento obraz nám může přiblížit, jak velká síla je skryta v rodinném systému.

Zjednodušeně můžeme říci, že působení techniky rodinných konstelací přesahuje hranice individuálních prožitků našeho života, protože odkrývá skrytý, spletitý systém dávných rodinných vazeb a jejich vliv na člověka. Tento vliv jde po časové linii zpět, do událostí minulých generací, které na nás stále působí. Přesto objevování souvislostí není cílem této práce, ale prostředkem k nalezení vlastních voleb v přítomnosti – tady a teď.

Životní konstelace

V konstelační práci probíhá neustálý vývoj, jako  ve všem, co je živé. A tak stále více dochází při této práci  k přesunu od pohledů do minulosti  k novému pojetí – konstelace přítomného života, konstelace  ,,tady a teď”.  Proto je termín Životní konstelace použit jako název této stránky.

Průběh konstelace

Klient si vybere podle pokynů konstelátora  zástupce za příslušníky své rodiny, například za své rodiče a prarodiče, nebo nynější, tj. svého partnera a své děti.

Intuitivně a podle svého vnitřního obrazu si zástupci za jednotlivé postavy sami najdou podle vnitřního pocitu a impulsu své místo v prostoru, kde se konstelace odehrávají. Nechávají na sebe plně působit pocity, které se v souvislosti s konkrétní konstelací objeví.

Takto vzniklá konstelace je obrazem klientova rodinného systému ( také pracovního, tělesného apod.)

Reakce , pocity , chování zástupců vynášejí na povrch další skryté souvislosti v systému.

Tento vhled pomůže k postupnému nastavení nového obrazu, který má osvobozující vliv na klienta, protože dochází k uvolnění zablokovaného toku lásky v systému.

Klient svou ,,zakázku” po celý čas pouze sleduje zvenčí a může prožívat intenzivní pocity, anebo uvědomění v souladu s tím, co se odehrává před jeho očima v kruhu.

I ostatní účastníci semináře, kteří nejsou aktivně do konstelace zapojeni, jsou zpravidla  přivedeni k vlastnímu velkému uvědomění   ,, pouhým” sledováním probíhající konstelace.

Působení konstelace

Klient si často po určité době uvědomí, že se něco v jeho životě změnilo. Může to být za pár týdnů, nebo i měsíců.


Kineziologie One Brain

je velmi jemná a účinná metoda, která s pomocí svalového testu pomáhá uvolnit bloky v harmonické součinnosti obou mozkových hemisfér. Metoda využívá poznatku, že negativní emoce svaly oslabují a naopak. Proto testování svalů poskytuje autentickou zpětnou vazbu o tom, co se děje v těle klienta v souvislosti se stresem .

Uvolnění blokády probíhá přibližně tak, že po nezbytném vyladění klientových svalů před vlastní prací, facilitátor  zjistí konkrétní problém, který je pro klienta prioritní. Poté probíhá vlastní uvolnění emocionálního stresu.

Vše je založeno na zjištění, že naprostá většina našich psychických, vztahových i zdravotních obtíží má kořeny v blokádách vytvořených v raném dětském věku. V období prenatálního života a dětství asi do šesti let jsme mimořádně citliví a vnímaví. Snadno se v tomto věku velmi silně naprogramujeme,  a ač jsme věkem dále, stále  náš mozek vyhodnocuje přítomné situace jako podobné těm ,,kdysi” a tedy je vnímáme jako stresující a ohrožující..

Co se děje v mozku při stresující události? Přepne na režim “přežití”, kdy funguje zlomek mozkové kapacity, kdy nepřemýšlíme a jsme schopni fungovat pouze ve smyslu  ,,Uteč ! Kryj se ! Bojuj ! ” Naše tělo si uchovává ve své paměti všechny okamžiky našeho života. Kdykoliv v dalším životě zaregistrujeme jakoukoliv událost, která se pocitově podobá nějaké stresující, anebo dokonce traumatizující události z dětství, náš ochranný systém v mozku spustí okamžitě opět systém přežití. Událost vnímáme jako stresovou, vnímáme jí očima malého dítěte.

Dyslexie, dysgrafie a všechny další dys… vznikají tímto způsobem, Mozek ve stresu funguje při psaní, čtení, počítání (práci s návodem k použití přístroje, telefonním seznamem atd. atd.) na zlomek kapacity, která by fungovala bez stresu.

Tak vzniká např. strach mluvit na veřejnosti – klasická tréma, strach ze zubaře, ze zkoušek ve škole, z konkurzu na přijetí do zaměstnání, strach z cestování dopravními prostředky, strach obejít se bez cigarety či jiné drogy …. Strach zamčený v našem mozku je důvodem neschopnosti naučit se cizí jazyk, řídit auto, ale také svůj život . Jsme pak plní emocí ze všech  našich ne-schopností a omezení, kterým sami nerozumíme. Nahromaděné emoce ale neslouží našemu tělu. Nejsme v pohodě, často přetížení, nervózní, vybuchujeme, anebo se uzavíráme do deprese. Vznikají alergie, bolesti hlavy, žaludku, nadváha, poruchy imunity….

Použitím této metody můžeme také významně přispět ke zlepšení vztahů s partnery, s dětmi, s rodiči, ale s lidmi v širším okruhu kolem nás. Velmi často ( v podstatě spíš pokaždé)  nejsou naše přítomné vztahové potíže a neshody vytvořené v přítomnosti, ale jsou emočním ,,uvíznutím” v dětském, anebo dospívajícím věku.

S pomocí užití metody Kineziologie  One Brain můžeme přerušit tento bludný kruh neúspěchu. Uvolněním bloků dávného strachu se na psychické úrovni velmi uleví, ustane zátěž i na fyzické rovině a tělo se může vracet do klidu a rovnováhy. Tato metoda neléčí tedy nemoc, ale zabývá se emocionálními podněty, které vedou k disharmonii v těle.

Tvůrci metody:

Daniel Whiteside                        Gordon Stokes                   Candace Callaway

Více o metodě, jejích tvůrcích a lektorech a facilitátorech, kteří pracují mnoha zemích světa, najdete na www.3in1concepts.us

Pokud chcete absolvovat soukromé sezení a odblokování metodou One Brain a čerpat kvalitní služby, sledujte, zda Váš konzultant (kineziolog či kinezioložka používající metodu One Brain), má dostatečné vzdělání v této oblasti. Pro práci s klienty je třeba dostudovat  do 11. stupně metody One Brain a nadále se průběžně vzdělávat. Jako doklad o absolvování lze předložit certifikáty.


Reiki

Reiki je japonské označení pro univerzální, vším pronikající životní a světelnou energii. Touto přirozenou metodou léčení pro svůj celostní účinek a jednoduchost použití nadšeny miliony lidí na celém světě.

Reiki je holistická metoda, která pomáhá při léčení nemocných tím, že pomáhá jejich vnitřním energetickým zdrojům bez ohledu na vnější příznaky. Přitažlivost tohoto způsobu léčby je v její praktičnosti, použitelnosti a jednoduchosti. Není nijak v rozporu s klasickými lékařskými postupy, ani není náhradou za ně.  Působením Reiki energie dochází k fyzickému i psychickému uvolnění a sharmonizování.

V obdobích, kdy se necítíme dobře, nejsme ani dobře propojeni  s ostatními lidmi. Pocit oddělenosti jen znásobuje nepohodu, smutek a bolest. Působením energie Reiki znovunastolíme pocit dávání a braní lásky, pocit jednoty s lidmi, se světem, s životem.  Tento návrat do stavu harmonie a rovnováhy je nezbytný pro každou lidskou bytost.Metodou Reiki se vzhledem k jeho účinkům a jednoduchosti může uzdravit jedinec sám, anebo může touto energií pomáhat druhým. Reiki je jedna z cest k tomu, co můžeme nazvat ,,návratem domů”.

Tvůrce učení Reiki Mikao Usui

Mikaousui

Vyučuji 4 stupně kurzů Reiki:

Na 1.stupni jsou studenti zasvěceni do schopnosti předávat energii rukama přímým kontaktem.

Na 2.stupni získávají schopnost posílat energii na dálku (bez nutnosti přímého kontaktu).

Další dva stupně jsou mistrovské, 3. stupeň rozšiřuje a prohlubuje umění práce s energií a na 4.stupni dochází k předání schopnosti zasvěcovat druhé osoby do práce s Reiki energií, stát se učitelem Reiki.

Pro účast na mistrovském kurzu – 3. stupeň je podmínkou absolvování i 2. stupně zde. 3. stupeň je určen pro studenty se zájmem o hluboké poznání práce s energií.  Kurz je dvoudenní.

4.stupeň navazuje na znalosti ze 3. stupně a je určen pouze pro ty, kteří mají zájem Reiki vyučovat a předávat dál. Kurz je dvoudenní a uskutečňuji ho po osobní dohodě se zájemci.

Podmínkou absolvování je osobnostní zralost, vůle dále na sobě pracovat a rozvíet se, odstup od 3. stupně alespoň jeden rok, pohovor a svolení od Mistra Reiki, a následně alespoň 1x zopakování 1. ,2. a 3.stupně.

Opakování kurzu: je možné, že po nějaké době mohou někteří studenti chtít znovu prožít kurz, který již dříve absolvovali. Není to z důvodu, že něco ,,zapomínají”, ale protože si chtějí některé informace připomenout a znovu zažít prožitek iniciace. Opakování není nikdy to, co bylo poprvé, je to vždy nějaký pokrok.

Upozornění: účast na kurzu Reiki 1.st. je limitována dolní věkovou hranicí 12 let.  Menším dětem je samozřejmě vhodné poskytovat léčení Reiki podle potřeby.

Důvodem, proč menší děti na kurz Reiki nezvu, je fakt, že nejsou ještě zralé a účast na kurzu by měla vycházet z jejich vlastní volby a rozhodnutí. Proto se s dětmi mezi 12 a 15 roky předem setkávám a ptám se, co je k této volbě vede. Určitě není v souladu , pokud by byly nuceny k účasti některým z rodičů. Ale naopak, pokud se chtějí o své vůli zúčastnit, chci, aby o jejich volbě rodiče věděli a souhlasili s ní.

2.st.Reiki mohou absolvovat dospívající, nejméně 15 let věku.

Těhotné ženy žádám, aby účast na kurzu odložily na dobu po narození děťátka. Do té doby samozřejmě mohou dostávat Reiki ošetření, které je prospěšné jim samým i dítěti a podporuje hladký a přirozený porod.

KURZY REIKI – TERMÍNY…

Principy učení Reiki

Dnes budu vděčný za všechna svá požehnání.

Dnes se nebudu trápit.

Dnes se nebudu hněvat.

Dnes budu dělat svou práci poctivě.

Dnes budu laskavý ke svému bližnímu a ke každé živé bytosti.

Pozitivní vliv účinků Reiki na náš každodenní život:

Posílení našeho vnitřního vnímání. Jsme citlivější vůči energii jiných lidí, věcí i sama sebe. K tomu patří i zostření intuitivního vnímání, smyslu, který míváme často blokovaný.

Rostoucí sebedůvěra a rostoucí důvěra v život. Poznáváme své pravé místo, kde je nám v životě dobře, cítíme se v souladu s okolím.

Větší soucit se všemi a vším, včetně nás samých. Vnímáme více, že všichni jsme zde propojení a žijeme z téže podstaty.

Rostoucí pocit zodpovědnosti vůči našemu vlastnímu životu a existenci. Začínáme brát život do vlastních rukou a spolupracovat s bytím, nikoliv proti němu.

Řešení starých problémů. Reiki vyplavuje na povrch staré neřešené problémy, chybné postoje a omezující systémy přesvědčení. Reiki není a nemůže být chápáno jako kouzelná pilulka, která za nás vše řeší.  Podporuje nás však ve větší sebedůvěře a rozhodnosti při nových životních krocích.

Použitá literatura: F. A. Petter : Ohně Reiki, Eleanor McKenzie :Reiki- léčení univerzální životní energií


Konstelační trénink 2020/21

Půjde v pořadí již o sedmý jednoroční trénink. Tento program je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.
 
Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zlepšení vztahů, nalezení cesty ke zdraví, životní síly, svého životního místa.
 
Jsou zváni hledači, kteří se nebojí podívat se sami do sebe, kteří jsou připraveni na to, že cesta může být velmi objevná, ale ne vždy na první pohled příjemná a pohodlná.
 
Tento Trénink není program terapeutický. Je to program pro ty, kteří mají rádi rovný a poctivý postoj k sobě i k životu, kteří jsou připraveni čelit výzvám. Pro ty, kteří mají dost smyslu pro humor, aby se dokázali zasmát sami sobě. Je to program pro ty, kteří jsou připraveni sdílet sebe, své pocity a myšlenky, ve skupině podobně naladěných a otevřených lidí.
 
Lektorka Laďka Vala-Kovaříková je připravená vás na cestě podporovat, povzbuzovat, předávat své zkušenosti, odpovídat na otázky, pokud odpověď bude znát.
Zkušenosti, které plynou z osobního hlubokého lektorčina poznání toho, co vše život může přinést a co se dá překonat.
A určitě zkušenosti z práce s lidmi, která trvá již od roku 2000. Práce individuální i lektorování mnoha kurzů. Od roku 2001 až 2018 kurzy metody Kineziologie One Brain a od r. 2005 až dosud Rodinné a životní konstelace.
 
Chystaný roční program, zahrnuje šest víkendových a jeden pětidenní blok spojený s pobytem v penzionu v přírodě.

Zahájení je v plánu od března 2020.

Obsah programu :

1.blok ,,ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“ 2 a půl dne, 20.- 22.3.2020

2.blok, pobyt ,,POROD, DĚTSKÉ JÁ, STUPNĚ VĚDOMÍ V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“ , 4 a půl dne, 5.- 9.5.2020

3.blok ,,ADOLESCENCE“,,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“ , 2 a půl dne, 26.- 28.6.2020

4.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“ , 2 a půl dne, 28.- 30.8.2020

5.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“ , 2 a půl dne, 23.-25.10.2020

6.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“, 2 a půl dne, 11.- 13.12.2020

7.blok  ,,SUPERVIZE“, 2 a půl dne,  12.-14.2.2021

Další informace a  místa konání budou doplněny.

Informace k Tréninku konstelací 2020/21:

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém Tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti, personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

Cena celého cyklu je pro jednotlivce 27.000,-Kč.

Pro partnerské páry platí společná cena 46.000,- Kč.

Jakožto potvrzení závazné rezervace je třeba uhradit souběžně s přihláškou zálohu 3000,- Kč, bude pak odečtena z celkové ceny.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování v průběhu prodlouženého bloku .

Pokud v průběhu Tréninku z nějakého důvodu nebude moci účastník absolvovat některý blok, na konci běhu neobdrží certifikát. Má pak možnost při dalším běhu po dohodě s lektorem  navštívit svůj chybějící blok, jehož cenu ovšem uhradí . Cena za celý TK je nepřenosná na jiné programy.

Absolventi předchozích šesti běhů Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto programu, cena jednoho bloku je pro ně v takovém případě 2600,-Kč.

Další informace k průběhu celého Tréninku 2020/21 budou průběžně doplňovány na   na www.akvamarin.cz

Pokud vás možnost zúčastnit se tohoto programu oslovila, rezervujte si místo. V mailu prosím uveďte základní informace o sobě ( věk, povolání, dosavadní zkušenosti s osobním rozvojem) a proč máte zájem o účast na tomto programu.

Těším se na vás a na vaše životní příběhy, Laďka


7. – 9.6.2019 Nadstavbový program TK, 3.část – ,, Odstup“

Tento kurz se pro malou účast nekoná. Náhradní termín bude v dalším běhu, tj. 3.-5.4.2020   

,,Odstup neznamená neúčast. Můžete být hluboce zapojení, ale ne zapletení.“   Sadhguru

Konstelace

Oč jde – mít sami zdravé hranice.

Pokud však  byly naše hranice během života poraněné, anebo dokonce úplně prolomené a rozvrácené, ztrácíme sebedůvěru a spojení s naším středem. Naše hranice jsou pak buď velmi tvrdé a neprůchodné nebo hranice druhým málo, mlhavě, anebo dokonce téměř vůbec nenastavujeme.

Následkem je buď veliká izolace a ochrana před druhými, vedoucí až k osamělosti, anebo neustálý pocit zraňované oběti a obviňování druhých.

Pokud jsme v pozici  terapeuta, lektora a obecně osoby v pomáhající profesi, je nutné toto téma v sobě zpracovávat, znovu a znovu.  Jinak jen těžko můžeme se zdravým odstupem sledovat proces klienta a zůstat přitom citliví, intuitivní a mít zdravý soucit.

Místo: bude upřesněno
Čas: 7.- 9.červen 2019, pátek až neděle, pá 16.00 až 20.00, so 9.45 do 18.00, ne 9.45 do 17.30
Cena: 3200,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5600,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017/18


6.- 8.9.2019 Nadstavbový program TK , 4.část ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Přihlášení na tento seminář zasílejte mailem nejpozději do konce července, děkuji.

Tento nadstavbový program věnujeme nejpalčivějším tématům, která nejzávažněji ovlivňují náš soulad se Životem.

Strach z Boha, z trestu a vinění se, či urputná potřeba najít a poukázat na viníka, to vše  ústí do křečovité neschopnosti odpouštět a  je základem velikých bolestí a utrpení v našich životech.

odpouštění1

Místo: Loděnice Ve Století
Čas: 6.- 9.září 2019, pátek od 16.00 do 20.00, sobota 9.45 – 18.00,  neděle 9.45 do 17.30
Cena: 3200,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5600,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016


20. – 22.3.2020 1.blok TK

Na první setkání se účastníci seznámi se základními principy systemické práce, s řádem v rodinném systému. Budou postupně předváděny ukázky konstelací na základní téma, tj. Rodinné konstelace.

Rodinné konstelace

Termín: 20. – 23.březen 2020, pátek , sobota a neděle
Místo: bude upřesněno, poblíž města Rudná u Prahy
Čas: 
pátek od 16.00 do 20.00, sobota 9.45 do 18hod, neděle 9.45 – 17.30


Nadstavbový program po TK 2019/20

Od listopadu 2019 bude  zařazen do programu další běh nadstavbových seminářů pro absolventy TK 2012 – 2019

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18, 2018/19   je připraven program sestávající ze čtyřech bloků plus po dohodě se skupinou lze uspořádat ještě jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Témata:

  1. 29.11.- 1.12.2019   Téma: ,,Intuice“
  2. 31.1.- 2.2.2020       Téma: ,,Trpělivost“
  3. 3.-5.4.2020             Téma: ,, Odstup“
  4. 29.- 31.5.2020        Téma : ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Po absolvování těchto čtyř bloků  obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

Místa konání budou doplněna. Platí formát pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30.

V případě většinového zájmu lze naplánovat 3. nebo 4.  blok s pobytem na oblíbeném Myškově mlýně.

Cena: 12800,- Kč. Partnerské páry mají společnou cenu 24000,-Kč.

Je možnost rozdělení platby na dvě části – první část 7.000,- Kč do konce října 2019 a druhá 5.800,- Kč do 30.1.2020 ( v případě ceny pro páry je to 14.000,- do konce října a 10.000,- do 30.ledna 2020).

Případní opakující z předchozích běhů mohou absolvovat bloky i jednotlivě za cenu 3200,- Kč.

Programu se mohou zúčastnit i účastníci TK, kterým chybí ze základního programu jeden blok. V takovém případě obdrží certifikát za Nadstavbový program poté, co si chybějící blok ze základního programu doplní.


,,Život v rovnováze“

Od července 2019 začíná série na sebe navazujících dvoudenních bloků o tom, jak porozumět řeči těla, emocím, myšlenkám, vztahu k sobě a svému životu.

Budeme se propracovávat souvislostmi mezi pocity těla, našimi postoji, strachy, omezujícími systémy přesvědčení.

Příležitost postupně ,,oloupávat“ bloky, které nás v životě omezují a svazují a blokují náš přirozený potenciál.

Termíny  seminářů  budou průběžně doplňovány.


8. a 9.7.2019 Anatomie stresu

První část série kurzů ,,Život v rovnováze“.Dvoudenní seminář, kde se účastníci seznámí s tím, jak se v našem těle tvoří a často dlouhodobě hromadí stres, a s tím, co v našem těle způsobuje. Projdeme společně techniky, kterými lze účinně stres uvolnit a dostat se do celkové rovnováhy.

Místo : Rudná u Prahy, Komenského 241/5
Čas: 8.+ 9.7.2019, pondělí + úterý, po 9.00 až 18.00, út 9.00 – 16.30
Cena: 2400,- Kč
Podmínky účasti:  přihlášení mailem


29.11. – 1.12.2019 Nadstavbový program TK , 1.část – ,,Intuice“

Intuitivní vnímání je schopnost, kterou má každý z nás. Ale ne každý si jí uvědomuje a ne každý, i když její řeč vnímá, se jí řídí. A někdo jí nevěří vůbec a řídí se pouze logickými reakcemi spojenými s minulou životní zkušeností.

Abychom mohli vnímat intuitivně, potřebujeme být plně v přítomném okamžiku, celiství a oproštěni od strachu z minulosti a také strachu o budoucnost.

Tento třídenní program věnujem intenzivnímu očištění od minulých zátěží, které nám brání intuitivně vnímat.

Místo: bude upřesněno
Čas: 29.listopad -2.prosinec 2019, pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00 a neděle 9.45 – 17.30
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2019


30. a 31.8. 2019 Řeč těla

Druhá část série kurzů ,,Život v rovnováze“. Dvoudenní seminář, kde volně navážeme na Anatomii stresu a budeme hlouběji prozkoumávat souvislosti dopadu stresu na naše tělo, fyzickou i mentální kondici, životní energii.

Budeme se společně zabývat signály, kterými nám naše tělo dává zprávu, že nejsme ve svém životě a ve vztahu k sobě v rovnováze. Co nám říká bolest, co nám říká místo jejího projevu na těle, či v těle?

Místo : Rudná u Prahy, Komenského 241/5
Čas:  30. a 31.srpen 2019, oba dny od 9.45 do 17.45
Cena: 2400,- Kč
Podmínky účasti:  přihlášení mailem, absolvování kurzu Anatomie stresu