Přihlášení na kurz a podmínky účasti

Přihlášky na kurz zasílejte prosím na mail ladka.akvamarin@seznam.cz

V mailu prosím uveďte:

 • Název a datum kurzu, kterého se chcete zúčastnit
 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • Vaše tel.číslo
 • E mailovou adresu
 • Pokud se účastníte jako firma, uveďte prosím firemní fakturační údaje

Po obdržení odpovědi bude zájemci zaslána faktura . Zájemce následně uhradí platbu za kurz v souladu s datem splatnosti. Pokud k tomuto dni není tato částka uhrazena, jsme oprávněni fakturu stornovat, Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům.

Výjimkou jsou pouze krátké Večery s konstelacemi, na které je třeba se přihlásit mailem a hradí se až na místě.

Přihlášení na kurz mailem, anebo sms, je pokládáno za závaznou objednávku a od data přihlášení se odvíjejí také případné storno podmínky.

Storno podmínky:

Záloha na jednodenní kurzy je 1000,- Kč , na vícedenní kurzy je 2000,- Kč a je nevratná. ( v případě Tréninku konstelací jsou to 4000,- Kč). Pokud jste uhradili platbu za kurz a účast budete chtít stornovat do nejpozději 14 dní před zahájením kurzu, bude Vám vrácena částka snížená o 1000,- / 2000,- Kč zálohu ( TK 4000,- Kč). Při zrušení účasti na kurzu ( a také delšího programu – např. TK ) méně než 14 dní před jeho zahájením, je storno 100%. Je zde možnost, že si v takovém případě zajistíte místo sebe náhradníka a tuto změnu nahlásíte.

Seminář lze čerpat pouze jako celek, není tedy možné hradit např. pouze jeden den ze dvou apod.

Možnost vlastního rozestavění v rámci konstelačních seminářů bude zohledňována podle pořadí, v jakém se účastníci na daný seminář přihlásili a uhradili platbu.

Úhradou platby účastník dává najevo souhlas se zde uvedenými  podmínkami účasti na kurzu a s platebními podmínkami.

Podmínky účasti na pořádaných akcích:

 1. Účast na seminářích  je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoliv druh léčby, je důležité na vaší zodpovědnost informovat jak ošetřujícího lékaře (terapeuta) o účasti na seminářích, tak i lektora semináře o vaší terapii.
 2. Užívání psychofarmak a jiných, psychiku ovlivňujících látek ( marihuana, jiné drogy, alkohol, psychofarmaka ), je v rozporu s účastí na seminářích.
 3. Pokud se kurzu chce účastnit těhotná žena, je třeba tuto skutečnost nahlásit lektorovi před konkrétní akcí.
 4. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe zodpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být během semináře vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.
 5. Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude nevyčerpaná část platby za seminář navrácena. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář  nevrací.
 6. Účast na konstelačním semináři nevytváří automatický nárok na vlastní zakázku. Rozestavěná konstelací odvisí od uvážení lektora a dále je brán ohled na pořadí přihlášení na seminář.
 7. V průběhu všech seminářů není účastníkům dovoleno pořizovat audio či video záznamy a fotografovat.
 8. Není dovoleno využívat seminář ( včetně pauz)  v době jasně udané lektorem , jakožto době trvání kurzu,  k propagaci činnosti a akcí jednotlivých účastníků.
 9. Lektor je odpovědný za náležité provedení seminářů a za podmínky konání – náležité prostory a pomůcky.
 10. Lektor se zavazuje, že sdělená data o účastníkovi  jsou pouze pro jeho potřebu a nebudou předávána třetí osobě.
 11. Veškeré dění v průběhu semináře je vázáno diskrétností a účastník se zavazuje, že toto etické pravidlo – nesdělovat informace o průběhu konstelací a o souvislostech ostatních účastníků žádné další osobě – bere na vědomí jako závazné.

Konstelačních seminářů se mohou zúčastnit i adolescenti ( 15 až 18 let ) , ve výjimečných konkrétních případech již od věku 11 let, vždy  pouze v doprovodu jednoho nebo obou rodičů.

Kdy není vhodná účast na konstelačních seminářích:

Konstelace nejsou terapeutická metoda, je to proces, který ukazuje věci v rodinných či jiných systémech tak, jak jsou. Tento proces  umožňuje klientovi vidět, vnímat a porozumět více tomu, co se v jeho rodinném systému děje a dochází tím i k vnitřní změně u klienta a následně i systému, jehož je součástí.

Ne vždy je takováto práce vhodná, jsou situace, kdy je třeba odborná individuální terapie .

Zde jsou v bodech zmíněny důvody, kdy nevolit konstelační seminář ( anebo volit, ale za konkrétních, velmi definovaných podmínek) :

 • konstelace nejsou vhodné při akutních těžkých psychických, traumatických a jiných krizích (např. těžké onemocnění, smrt blízké osoby, akutní rozchod).
 •  pokud je klient  v jakémkoliv léčení, je důležité informovat svého lékaře či terapeuta o záměru navštívit konstelační seminář a zároveň lektora konstelací o tomto probíhajícím léčení  ( viz výše uvedené Podmínky účasti na kurzech)
 •  jakékoliv stavy, spadající do sféry psychiatrie, je nutno nejprve projednat s odborným terapeutem. 
 • klientům, kteří užívají psychofarmaka doporučuji jako vhodnější individuální péči – s odborným terapeutem.