Rodinné a životní konstelace

Konstelace je technika která nám umožní vidět celistvý obraz situace v rodinném, pracovním systému, anebo jiném- např. systém těla. Nalézáme nezkreslený , pravdivý a skutečný obraz vztahů a souvislostí.

Konstelace můžete prožít na Večerech – vždy 1.středa v měsíci, Rudná u Prahy, především pro ty, kteří jsou trošku opatrní a chtějí si konstelace vyzkoušet.

Pro více poznání a více prožitků a zpracování osobních témat doporučuji určitě Tematické semináře, cca vždy jeden v měsíci.

A pro osobní pročištění, systematickou práci na sobě, poznání životních principů a řádů v systémech je připraven roční Trénink konstelací

Historie

Německý terapeut Bert Hellinger vypozoroval mnohé zákonitosti rodinných systémů. Po studiu různých terapeutických směrů v Americe a západní Evropě shrnul všechny tyto své zkušenosti v nové formě terapie, kterou nazval rodinné konstelace.

Pro lepší pochopení si můžeme představit sami sebe jako vrcholek pyramidy. Za námi stojí naši rodiče, za nimi jejich rodiče atd. Špička pyramidy, tedy my jako jednotlivci, je přítomným projevem tohoto mocného vlivu generací. Tento obraz nám může přiblížit, jak velká síla je skryta v rodinném systému.

Zjednodušeně můžeme říci, že působení techniky rodinných konstelací přesahuje hranice individuálních prožitků našeho života, protože odkrývá skrytý, spletitý systém dávných rodinných vazeb a jejich vliv na člověka. Tento vliv jde po časové linii zpět, do událostí minulých generací, které na nás stále působí. Přesto objevování souvislostí není cílem této práce, ale prostředkem k nalezení vlastních voleb v přítomnosti – tady a teď.

Životní konstelace

V konstelační práci probíhá neustálý vývoj, jako  ve všem, co je živé. A tak stále více dochází při této práci  k přesunu od pohledů do minulosti  k novému pojetí – konstelace přítomného života, konstelace  ,,tady a teď”.  Proto je termín Životní konstelace použit jako název této stránky.

Průběh konstelace

Klient si vybere podle pokynů konstelátora  zástupce za příslušníky své rodiny, například za své rodiče a prarodiče, nebo nynější, tj. svého partnera a své děti.

Intuitivně a podle svého vnitřního obrazu si zástupci za jednotlivé postavy sami najdou podle vnitřního pocitu a impulsu své místo v prostoru, kde se konstelace odehrávají. Nechávají na sebe plně působit pocity, které se v souvislosti s konkrétní konstelací objeví.

Takto vzniklá konstelace je obrazem klientova rodinného systému ( také pracovního, tělesného apod.)

Reakce , pocity , chování zástupců vynášejí na povrch další skryté souvislosti v systému.

Tento vhled pomůže k postupnému nastavení nového obrazu, který má osvobozující vliv na klienta, protože dochází k uvolnění zablokovaného toku lásky v systému.

Klient svou ,,zakázku” po celý čas pouze sleduje zvenčí a může prožívat intenzivní pocity, anebo uvědomění v souladu s tím, co se odehrává před jeho očima v kruhu.

I ostatní účastníci semináře, kteří nejsou aktivně do konstelace zapojeni, jsou zpravidla  přivedeni k vlastnímu velkému uvědomění   ,, pouhým” sledováním probíhající konstelace.

Působení konstelace

Klient si často po určité době uvědomí, že se něco v jeho životě změnilo. Může to být za pár týdnů, nebo i měsíců.

Situace, která se jako například opakovala jakožto traumatizující osud po celé generace , se začne rozplétat a uvolňovat. Původní obraz systému se v nitru jedince a i celém systému rodiny rozpouští . Události, postoje a vztahy začínají do sebe zapadat podle nového obrazu. Klientovi toto přináší možnost nového obrazu na vnější i na hluboké vnitřní úrovni.

Seminář

Umožňuje poznat techniku rodinných konstelací v uzavřeném kruhu, kde je dbáno na diskrétnost . Všechno, co se v tomto kruhu odehraje, zde také zůstane.

Je možné se účastnit aktivně, tzn. postavit si svoji vlastní konstelaci. Dále se také lze aktivně podílet tím, že se necháme vybrat jako zástupci do role některého z rodinných příslušníků jiných klientů. Účast v jiných konstelacích přináší již ten užitek, že člověk tak dostane možnost procítit různé životní role a osudy.

I role pasivního pozorovatele konstelací je velmi účinná a sledování děje nastaveného jiným účastníkem konstelací vede k uvědomění si souvislostí ve vlastním životě .

Před účastí na semináři je velmi vhodné vyhledat informace o rodině, předcích, sestavit si vlastní ,,rodokmen“. Důležité jsou informace o tragických úmrtích v rodině, sebevraždách, duševních chorobách a jiných těžkých onemocněních, vydědění, zločiny, věznění, politické perzekuce, první osudové lásky, porody spojené s úmrtím matky nebo dítěte, potraty apod.

Součástí práce ve skupině je intimita a diskrétnost. Zároveň je třeba, aby účastnící počítali se vzájemným představením se na začátku semináře a následným osobním oslovováním ze strany ostatních účastníků i lektora, tj. tykáním.

Firemní a další systemické  konstelace

Technikou konstelací se můžeme podívat i na procesy v pracovních systémech, můžeme vidět to, co je často pod povrchem mezilidských vztahů v kolektivu, co brání doslova toku energie ve firmě, kde jsou skryté rezervy. Můžeme rozpoznat a tím i rozhýbat váznoucí finanční toky, důvody zadlužení, nepochopitelnou absenci klientů (zákazníků).

Tím, že se zviditelní to, co je často v každodenním sledování  firemních dějů neviditelné, dochází k odhalení souvislostí a příčin zablokování procesu a následnému uvolnění.

Další možnosti práce s konstelacemi je kupříkladu užití pro hlubší pochopení souvislostí s tělesnými symptomy, které  se v přítomnosti na těle zjevují jako nemoc, bolest apod.  To je však jen obraz ,,na povrchu”. S užitím systemické práce může dojít k významnému posunu v pochopení symptomu a k ,,rozhýbání” vnitřních regeneračních sil v těle směrem ke zlepšování.

Systemické konstelace se vztahují k prožívání našich životů v naší realitě a nikoliv k systémům jiných dimenzí za hranicemi naší reality . Ty lze jen uznat, pokud to má pro prožívání života smysl.

Upozornění

Práce s technikou konstelací není náhražkou za medicínskou léčbu. Klienti se účastní semináře na vlastní zodpovědnost.

Je třeba informovat terapeuta, který konstelace vede , pokud užíváte např. psychofarmaka, anebo máte závažné zdravotní problémy. Stejně tak je třeba v takovém případě poradit se předem s vaším ošetřujícím lékařem.

O konstelátorech

K tomu, aby někdo konstelace vedl ( lepší a bližší slovo je asi spíš ,,moderoval“ ), je třeba osobnostně zralého člověka, který je sám s konstelacemi do hloubky obeznámen, mnoho jich sám prošel v pozici účastníka. Dále je třeba , aby to byl člověk s přiměřenou vnitřní silou a osobní autentičností, který je schopen proces s odstupem sledovat, mít maximálně zapojenou intuici a je schopen shovívavosti, soucitu, respektu k účastníkům i k sobě samému a ke všem procesům v rámci semináře. Je nutné, aby měl zpracovaná svá ,,dětská a adolescentní “ témata, protože pokud tomu tak není, dochází v rámci konstelací k nejrůznějším tlakům, manipulacím, nucení a celá skupina to vnímá a působí to na ni nevhodně. Jednoznačně je třeba hlubších zkušeností ( min 2 roky) s individuální prací s klienty – terapie, koučování apod.

Semináře konstelací s termíny