Archiv rubriky: Metody

Rodinné a životní konstelace

Konstelace je technika která nám umožní vidět celistvý obraz situace v rodinném, pracovním systému, anebo jiném- např. systém těla. Nalézáme nezkreslený , pravdivý a skutečný obraz vztahů a souvislostí.

Konstelace můžete prožít na Večerech – vždy 1.středa v měsíci, Rudná u Prahy, především pro ty, kteří jsou trošku opatrní a chtějí si konstelace vyzkoušet.

Pro více poznání a více prožitků a zpracování osobních témat doporučuji určitě Tematické semináře, cca vždy jeden v měsíci.

A pro osobní pročištění, systematickou práci na sobě, poznání životních principů a řádů v systémech je připraven roční Trénink konstelací

Historie

Německý terapeut Bert Hellinger vypozoroval mnohé zákonitosti rodinných systémů. Po studiu různých terapeutických směrů v Americe a západní Evropě shrnul všechny tyto své zkušenosti v nové formě terapie, kterou nazval rodinné konstelace.

Pro lepší pochopení si můžeme představit sami sebe jako vrcholek pyramidy. Za námi stojí naši rodiče, za nimi jejich rodiče atd. Špička pyramidy, tedy my jako jednotlivci, je přítomným projevem tohoto mocného vlivu generací. Tento obraz nám může přiblížit, jak velká síla je skryta v rodinném systému.

Zjednodušeně můžeme říci, že působení techniky rodinných konstelací přesahuje hranice individuálních prožitků našeho života, protože odkrývá skrytý, spletitý systém dávných rodinných vazeb a jejich vliv na člověka. Tento vliv jde po časové linii zpět, do událostí minulých generací, které na nás stále působí. Přesto objevování souvislostí není cílem této práce, ale prostředkem k nalezení vlastních voleb v přítomnosti – tady a teď.

Životní konstelace

V konstelační práci probíhá neustálý vývoj, jako  ve všem, co je živé. A tak stále více dochází při této práci  k přesunu od pohledů do minulosti  k novému pojetí – konstelace přítomného života, konstelace  ,,tady a teď”.  Proto je termín Životní konstelace použit jako název této stránky.

Průběh konstelace

Klient si vybere podle pokynů konstelátora  zástupce za příslušníky své rodiny, například za své rodiče a prarodiče, nebo nynější, tj. svého partnera a své děti.

Intuitivně a podle svého vnitřního obrazu si zástupci za jednotlivé postavy sami najdou podle vnitřního pocitu a impulsu své místo v prostoru, kde se konstelace odehrávají. Nechávají na sebe plně působit pocity, které se v souvislosti s konkrétní konstelací objeví.

Takto vzniklá konstelace je obrazem klientova rodinného systému ( také pracovního, tělesného apod.)

Reakce , pocity , chování zástupců vynášejí na povrch další skryté souvislosti v systému.

Tento vhled pomůže k postupnému nastavení nového obrazu, který má osvobozující vliv na klienta, protože dochází k uvolnění zablokovaného toku lásky v systému.

Klient svou ,,zakázku” po celý čas pouze sleduje zvenčí a může prožívat intenzivní pocity, anebo uvědomění v souladu s tím, co se odehrává před jeho očima v kruhu.

I ostatní účastníci semináře, kteří nejsou aktivně do konstelace zapojeni, jsou zpravidla  přivedeni k vlastnímu velkému uvědomění   ,, pouhým” sledováním probíhající konstelace.

Působení konstelace

Klient si často po určité době uvědomí, že se něco v jeho životě změnilo. Může to být za pár týdnů, nebo i měsíců.


Kineziologie One Brain

je velmi jemná a účinná metoda, která s pomocí svalového testu pomáhá uvolnit bloky v harmonické součinnosti obou mozkových hemisfér. Metoda využívá poznatku, že negativní emoce svaly oslabují a naopak. Proto testování svalů poskytuje autentickou zpětnou vazbu o tom, co se děje v těle klienta v souvislosti se stresem .

Uvolnění blokády probíhá přibližně tak, že po nezbytném vyladění klientových svalů před vlastní prací, facilitátor  zjistí konkrétní problém, který je pro klienta prioritní. Poté probíhá vlastní uvolnění emocionálního stresu.

Vše je založeno na zjištění, že naprostá většina našich psychických, vztahových i zdravotních obtíží má kořeny v blokádách vytvořených v raném dětském věku. V období prenatálního života a dětství asi do šesti let jsme mimořádně citliví a vnímaví. Snadno se v tomto věku velmi silně naprogramujeme,  a ač jsme věkem dále, stále  náš mozek vyhodnocuje přítomné situace jako podobné těm ,,kdysi” a tedy je vnímáme jako stresující a ohrožující..

Co se děje v mozku při stresující události? Přepne na režim “přežití”, kdy funguje zlomek mozkové kapacity, kdy nepřemýšlíme a jsme schopni fungovat pouze ve smyslu  ,,Uteč ! Kryj se ! Bojuj ! ” Naše tělo si uchovává ve své paměti všechny okamžiky našeho života. Kdykoliv v dalším životě zaregistrujeme jakoukoliv událost, která se pocitově podobá nějaké stresující, anebo dokonce traumatizující události z dětství, náš ochranný systém v mozku spustí okamžitě opět systém přežití. Událost vnímáme jako stresovou, vnímáme jí očima malého dítěte.

Dyslexie, dysgrafie a všechny další dys… vznikají tímto způsobem, Mozek ve stresu funguje při psaní, čtení, počítání (práci s návodem k použití přístroje, telefonním seznamem atd. atd.) na zlomek kapacity, která by fungovala bez stresu.

Tak vzniká např. strach mluvit na veřejnosti – klasická tréma, strach ze zubaře, ze zkoušek ve škole, z konkurzu na přijetí do zaměstnání, strach z cestování dopravními prostředky, strach obejít se bez cigarety či jiné drogy …. Strach zamčený v našem mozku je důvodem neschopnosti naučit se cizí jazyk, řídit auto, ale také svůj život . Jsme pak plní emocí ze všech  našich ne-schopností a omezení, kterým sami nerozumíme. Nahromaděné emoce ale neslouží našemu tělu. Nejsme v pohodě, často přetížení, nervózní, vybuchujeme, anebo se uzavíráme do deprese. Vznikají alergie, bolesti hlavy, žaludku, nadváha, poruchy imunity….

Použitím této metody můžeme také významně přispět ke zlepšení vztahů s partnery, s dětmi, s rodiči, ale s lidmi v širším okruhu kolem nás. Velmi často ( v podstatě spíš pokaždé)  nejsou naše přítomné vztahové potíže a neshody vytvořené v přítomnosti, ale jsou emočním ,,uvíznutím” v dětském, anebo dospívajícím věku.

S pomocí užití metody Kineziologie  One Brain můžeme přerušit tento bludný kruh neúspěchu. Uvolněním bloků dávného strachu se na psychické úrovni velmi uleví, ustane zátěž i na fyzické rovině a tělo se může vracet do klidu a rovnováhy. Tato metoda neléčí tedy nemoc, ale zabývá se emocionálními podněty, které vedou k disharmonii v těle.

Tvůrci metody:

Daniel Whiteside                        Gordon Stokes                   Candace Callaway

Více o metodě, jejích tvůrcích a lektorech a facilitátorech, kteří pracují mnoha zemích světa, najdete na www.3in1concepts.us

Pokud chcete absolvovat soukromé sezení a odblokování metodou One Brain a čerpat kvalitní služby, sledujte, zda Váš konzultant (kineziolog či kinezioložka používající metodu One Brain), má dostatečné vzdělání v této oblasti. Pro práci s klienty je třeba dostudovat  do 11. stupně metody One Brain a nadále se průběžně vzdělávat. Jako doklad o absolvování lze předložit certifikáty.


Reiki

Reiki je japonské označení pro univerzální, vším pronikající životní a světelnou energii. Touto přirozenou metodou léčení pro svůj celostní účinek a jednoduchost použití nadšeny miliony lidí na celém světě.

Reiki je holistická metoda, která pomáhá při léčení nemocných tím, že pomáhá jejich vnitřním energetickým zdrojům bez ohledu na vnější příznaky. Přitažlivost tohoto způsobu léčby je v její praktičnosti, použitelnosti a jednoduchosti. Není nijak v rozporu s klasickými lékařskými postupy, ani není náhradou za ně.  Působením Reiki energie dochází k fyzickému i psychickému uvolnění a sharmonizování.

V obdobích, kdy se necítíme dobře, nejsme ani dobře propojeni  s ostatními lidmi. Pocit oddělenosti jen znásobuje nepohodu, smutek a bolest. Působením energie Reiki znovunastolíme pocit dávání a braní lásky, pocit jednoty s lidmi, se světem, s životem.  Tento návrat do stavu harmonie a rovnováhy je nezbytný pro každou lidskou bytost.Metodou Reiki se vzhledem k jeho účinkům a jednoduchosti může uzdravit jedinec sám, anebo může touto energií pomáhat druhým. Reiki je jedna z cest k tomu, co můžeme nazvat ,,návratem domů”.

Tvůrce učení Reiki Mikao Usui

Mikaousui

Vyučuji 4 stupně kurzů Reiki:

Na 1.stupni jsou studenti zasvěceni do schopnosti předávat energii rukama přímým kontaktem.

Na 2.stupni získávají schopnost posílat energii na dálku (bez nutnosti přímého kontaktu).

Další dva stupně jsou mistrovské, 3. stupeň rozšiřuje a prohlubuje umění práce s energií a na 4.stupni dochází k předání schopnosti zasvěcovat druhé osoby do práce s Reiki energií, stát se učitelem Reiki.

Pro účast na mistrovském kurzu – 3. stupeň je podmínkou absolvování i 2. stupně zde. 3. stupeň je určen pro studenty se zájmem o hluboké poznání práce s energií.  Kurz je dvoudenní.

4.stupeň navazuje na znalosti ze 3. stupně a je určen pouze pro ty, kteří mají zájem Reiki vyučovat a předávat dál. Kurz je dvoudenní a uskutečňuji ho po osobní dohodě se zájemci.

Podmínkou absolvování je osobnostní zralost, vůle dále na sobě pracovat a rozvíet se, odstup od 3. stupně alespoň jeden rok, pohovor a svolení od Mistra Reiki, a následně alespoň 1x zopakování 1. ,2. a 3.stupně.

Opakování kurzu: je možné, že po nějaké době mohou někteří studenti chtít znovu prožít kurz, který již dříve absolvovali. Není to z důvodu, že něco ,,zapomínají”, ale protože si chtějí některé informace připomenout a znovu zažít prožitek iniciace. Opakování není nikdy to, co bylo poprvé, je to vždy nějaký pokrok.

Upozornění: účast na kurzu Reiki 1.st. je limitována dolní věkovou hranicí 12 let.  Menším dětem je samozřejmě vhodné poskytovat léčení Reiki podle potřeby.

Důvodem, proč menší děti na kurz Reiki nezvu, je fakt, že nejsou ještě zralé a účast na kurzu by měla vycházet z jejich vlastní volby a rozhodnutí. Proto se s dětmi mezi 12 a 15 roky předem setkávám a ptám se, co je k této volbě vede. Určitě není v souladu , pokud by byly nuceny k účasti některým z rodičů. Ale naopak, pokud se chtějí o své vůli zúčastnit, chci, aby o jejich volbě rodiče věděli a souhlasili s ní.

2.st.Reiki mohou absolvovat dospívající, nejméně 15 let věku.

Těhotné ženy žádám, aby účast na kurzu odložily na dobu po narození děťátka. Do té doby samozřejmě mohou dostávat Reiki ošetření, které je prospěšné jim samým i dítěti a podporuje hladký a přirozený porod.

KURZY REIKI – TERMÍNY…

Principy učení Reiki

Dnes budu vděčný za všechna svá požehnání.

Dnes se nebudu trápit.

Dnes se nebudu hněvat.

Dnes budu dělat svou práci poctivě.

Dnes budu laskavý ke svému bližnímu a ke každé živé bytosti.

Pozitivní vliv účinků Reiki na náš každodenní život:

Posílení našeho vnitřního vnímání. Jsme citlivější vůči energii jiných lidí, věcí i sama sebe. K tomu patří i zostření intuitivního vnímání, smyslu, který míváme často blokovaný.

Rostoucí sebedůvěra a rostoucí důvěra v život. Poznáváme své pravé místo, kde je nám v životě dobře, cítíme se v souladu s okolím.

Větší soucit se všemi a vším, včetně nás samých. Vnímáme více, že všichni jsme zde propojení a žijeme z téže podstaty.

Rostoucí pocit zodpovědnosti vůči našemu vlastnímu životu a existenci. Začínáme brát život do vlastních rukou a spolupracovat s bytím, nikoliv proti němu.

Řešení starých problémů. Reiki vyplavuje na povrch staré neřešené problémy, chybné postoje a omezující systémy přesvědčení. Reiki není a nemůže být chápáno jako kouzelná pilulka, která za nás vše řeší.  Podporuje nás však ve větší sebedůvěře a rozhodnosti při nových životních krocích.

Použitá literatura: F. A. Petter : Ohně Reiki, Eleanor McKenzie :Reiki- léčení univerzální životní energií