Archiv autora: <span class="vcard">Akvamarin</span>

Rodinné a životní konstelace

Konstelace je technika která nám umožní vidět celistvý obraz situace v rodinném, pracovním systému, anebo jiném- např. systém těla. Nalézáme nezkreslený , pravdivý a skutečný obraz vztahů a souvislostí.

Konstelace můžete prožít na Večerech – vždy 1.středa v měsíci, Rudná u Prahy, především pro ty, kteří jsou trošku opatrní a chtějí si konstelace vyzkoušet.

Pro více poznání a více prožitků a zpracování osobních témat doporučuji určitě Tematické semináře, cca vždy jeden v měsíci.

A pro osobní pročištění, systematickou práci na sobě, poznání životních principů a řádů v systémech je připraven roční Trénink konstelací

Historie

Německý terapeut Bert Hellinger vypozoroval mnohé zákonitosti rodinných systémů. Po studiu různých terapeutických směrů v Americe a západní Evropě shrnul všechny tyto své zkušenosti v nové formě terapie, kterou nazval rodinné konstelace.

Pro lepší pochopení si můžeme představit sami sebe jako vrcholek pyramidy. Za námi stojí naši rodiče, za nimi jejich rodiče atd. Špička pyramidy, tedy my jako jednotlivci, je přítomným projevem tohoto mocného vlivu generací. Tento obraz nám může přiblížit, jak velká síla je skryta v rodinném systému.

Zjednodušeně můžeme říci, že působení techniky rodinných konstelací přesahuje hranice individuálních prožitků našeho života, protože odkrývá skrytý, spletitý systém dávných rodinných vazeb a jejich vliv na člověka. Tento vliv jde po časové linii zpět, do událostí minulých generací, které na nás stále působí. Přesto objevování souvislostí není cílem této práce, ale prostředkem k nalezení vlastních voleb v přítomnosti – tady a teď.

Životní konstelace

V konstelační práci probíhá neustálý vývoj, jako  ve všem, co je živé. A tak stále více dochází při této práci  k přesunu od pohledů do minulosti  k novému pojetí – konstelace přítomného života, konstelace  ,,tady a teď”.  Proto je termín Životní konstelace použit jako název této stránky.

Průběh konstelace

Klient si vybere podle pokynů konstelátora  zástupce za příslušníky své rodiny, například za své rodiče a prarodiče, nebo nynější, tj. svého partnera a své děti.

Intuitivně a podle svého vnitřního obrazu si zástupci za jednotlivé postavy sami najdou podle vnitřního pocitu a impulsu své místo v prostoru, kde se konstelace odehrávají. Nechávají na sebe plně působit pocity, které se v souvislosti s konkrétní konstelací objeví.

Takto vzniklá konstelace je obrazem klientova rodinného systému ( také pracovního, tělesného apod.)

Reakce , pocity , chování zástupců vynášejí na povrch další skryté souvislosti v systému.

Tento vhled pomůže k postupnému nastavení nového obrazu, který má osvobozující vliv na klienta, protože dochází k uvolnění zablokovaného toku lásky v systému.

Klient svou ,,zakázku” po celý čas pouze sleduje zvenčí a může prožívat intenzivní pocity, anebo uvědomění v souladu s tím, co se odehrává před jeho očima v kruhu.

I ostatní účastníci semináře, kteří nejsou aktivně do konstelace zapojeni, jsou zpravidla  přivedeni k vlastnímu velkému uvědomění   ,, pouhým” sledováním probíhající konstelace.

Působení konstelace

Klient si často po určité době uvědomí, že se něco v jeho životě změnilo. Může to být za pár týdnů, nebo i měsíců.


Kineziologie One Brain

je velmi jemná a účinná metoda, která s pomocí svalového testu pomáhá uvolnit bloky v harmonické součinnosti obou mozkových hemisfér. Metoda využívá poznatku, že negativní emoce svaly oslabují a naopak. Proto testování svalů poskytuje autentickou zpětnou vazbu o tom, co se děje v těle klienta v souvislosti se stresem .

Uvolnění blokády probíhá přibližně tak, že po nezbytném vyladění klientových svalů před vlastní prací, facilitátor  zjistí konkrétní problém, který je pro klienta prioritní. Poté probíhá vlastní uvolnění emocionálního stresu.

Vše je založeno na zjištění, že naprostá většina našich psychických, vztahových i zdravotních obtíží má kořeny v blokádách vytvořených v raném dětském věku. V období prenatálního života a dětství asi do šesti let jsme mimořádně citliví a vnímaví. Snadno se v tomto věku velmi silně naprogramujeme,  a ač jsme věkem dále, stále  náš mozek vyhodnocuje přítomné situace jako podobné těm ,,kdysi” a tedy je vnímáme jako stresující a ohrožující..

Co se děje v mozku při stresující události? Přepne na režim “přežití”, kdy funguje zlomek mozkové kapacity, kdy nepřemýšlíme a jsme schopni fungovat pouze ve smyslu  ,,Uteč ! Kryj se ! Bojuj ! ” Naše tělo si uchovává ve své paměti všechny okamžiky našeho života. Kdykoliv v dalším životě zaregistrujeme jakoukoliv událost, která se pocitově podobá nějaké stresující, anebo dokonce traumatizující události z dětství, náš ochranný systém v mozku spustí okamžitě opět systém přežití. Událost vnímáme jako stresovou, vnímáme jí očima malého dítěte.

Dyslexie, dysgrafie a všechny další dys… vznikají tímto způsobem, Mozek ve stresu funguje při psaní, čtení, počítání (práci s návodem k použití přístroje, telefonním seznamem atd. atd.) na zlomek kapacity, která by fungovala bez stresu.

Tak vzniká např. strach mluvit na veřejnosti – klasická tréma, strach ze zubaře, ze zkoušek ve škole, z konkurzu na přijetí do zaměstnání, strach z cestování dopravními prostředky, strach obejít se bez cigarety či jiné drogy …. Strach zamčený v našem mozku je důvodem neschopnosti naučit se cizí jazyk, řídit auto, ale také svůj život . Jsme pak plní emocí ze všech  našich ne-schopností a omezení, kterým sami nerozumíme. Nahromaděné emoce ale neslouží našemu tělu. Nejsme v pohodě, často přetížení, nervózní, vybuchujeme, anebo se uzavíráme do deprese. Vznikají alergie, bolesti hlavy, žaludku, nadváha, poruchy imunity….

Použitím této metody můžeme také významně přispět ke zlepšení vztahů s partnery, s dětmi, s rodiči, ale s lidmi v širším okruhu kolem nás. Velmi často ( v podstatě spíš pokaždé)  nejsou naše přítomné vztahové potíže a neshody vytvořené v přítomnosti, ale jsou emočním ,,uvíznutím” v dětském, anebo dospívajícím věku.

S pomocí užití metody Kineziologie  One Brain můžeme přerušit tento bludný kruh neúspěchu. Uvolněním bloků dávného strachu se na psychické úrovni velmi uleví, ustane zátěž i na fyzické rovině a tělo se může vracet do klidu a rovnováhy. Tato metoda neléčí tedy nemoc, ale zabývá se emocionálními podněty, které vedou k disharmonii v těle.

Tvůrci metody:

Daniel Whiteside                        Gordon Stokes                   Candace Callaway

Více o metodě, jejích tvůrcích a lektorech a facilitátorech, kteří pracují mnoha zemích světa, najdete na www.3in1concepts.us

Pokud chcete absolvovat soukromé sezení a odblokování metodou One Brain a čerpat kvalitní služby, sledujte, zda Váš konzultant (kineziolog či kinezioložka používající metodu One Brain), má dostatečné vzdělání v této oblasti. Pro práci s klienty je třeba dostudovat  do 11. stupně metody One Brain a nadále se průběžně vzdělávat. Jako doklad o absolvování lze předložit certifikáty.


Reiki

Reiki je japonské označení pro univerzální, vším pronikající životní a světelnou energii. Touto přirozenou metodou léčení pro svůj celostní účinek a jednoduchost použití nadšeny miliony lidí na celém světě.

Reiki je holistická metoda, která pomáhá při léčení nemocných tím, že pomáhá jejich vnitřním energetickým zdrojům bez ohledu na vnější příznaky. Přitažlivost tohoto způsobu léčby je v její praktičnosti, použitelnosti a jednoduchosti. Není nijak v rozporu s klasickými lékařskými postupy, ani není náhradou za ně.  Působením Reiki energie dochází k fyzickému i psychickému uvolnění a sharmonizování.

V obdobích, kdy se necítíme dobře, nejsme ani dobře propojeni  s ostatními lidmi. Pocit oddělenosti jen znásobuje nepohodu, smutek a bolest. Působením energie Reiki znovunastolíme pocit dávání a braní lásky, pocit jednoty s lidmi, se světem, s životem.  Tento návrat do stavu harmonie a rovnováhy je nezbytný pro každou lidskou bytost.Metodou Reiki se vzhledem k jeho účinkům a jednoduchosti může uzdravit jedinec sám, anebo může touto energií pomáhat druhým. Reiki je jedna z cest k tomu, co můžeme nazvat ,,návratem domů”.

Tvůrce učení Reiki Mikao Usui

Mikaousui

Vyučuji 4 stupně kurzů Reiki:

Na 1.stupni jsou studenti zasvěceni do schopnosti předávat energii rukama přímým kontaktem.

Na 2.stupni získávají schopnost posílat energii na dálku (bez nutnosti přímého kontaktu).

Další dva stupně jsou mistrovské, 3. stupeň rozšiřuje a prohlubuje umění práce s energií a na 4.stupni dochází k předání schopnosti zasvěcovat druhé osoby do práce s Reiki energií, stát se učitelem Reiki.

Pro účast na mistrovském kurzu – 3. stupeň je podmínkou absolvování i 2. stupně zde. 3. stupeň je určen pro studenty se zájmem o hluboké poznání práce s energií.  Kurz je dvoudenní.

4.stupeň navazuje na znalosti ze 3. stupně a je určen pouze pro ty, kteří mají zájem Reiki vyučovat a předávat dál. Kurz je dvoudenní a uskutečňuji ho po osobní dohodě se zájemci.

Podmínkou absolvování je osobnostní zralost, vůle dále na sobě pracovat a rozvíet se, odstup od 3. stupně alespoň jeden rok, pohovor a svolení od Mistra Reiki, a následně alespoň 1x zopakování 1. ,2. a 3.stupně.

Opakování kurzu: je možné, že po nějaké době mohou někteří studenti chtít znovu prožít kurz, který již dříve absolvovali. Není to z důvodu, že něco ,,zapomínají”, ale protože si chtějí některé informace připomenout a znovu zažít prožitek iniciace. Opakování není nikdy to, co bylo poprvé, je to vždy nějaký pokrok.

Upozornění: účast na kurzu Reiki 1.st. je limitována dolní věkovou hranicí 12 let.  Menším dětem je samozřejmě vhodné poskytovat léčení Reiki podle potřeby.

Důvodem, proč menší děti na kurz Reiki nezvu, je fakt, že nejsou ještě zralé a účast na kurzu by měla vycházet z jejich vlastní volby a rozhodnutí. Proto se s dětmi mezi 12 a 15 roky předem setkávám a ptám se, co je k této volbě vede. Určitě není v souladu , pokud by byly nuceny k účasti některým z rodičů. Ale naopak, pokud se chtějí o své vůli zúčastnit, chci, aby o jejich volbě rodiče věděli a souhlasili s ní.

2.st.Reiki mohou absolvovat dospívající, nejméně 15 let věku.

Těhotné ženy žádám, aby účast na kurzu odložily na dobu po narození děťátka. Do té doby samozřejmě mohou dostávat Reiki ošetření, které je prospěšné jim samým i dítěti a podporuje hladký a přirozený porod.

KURZY REIKI – TERMÍNY…

Principy učení Reiki

Dnes budu vděčný za všechna svá požehnání.

Dnes se nebudu trápit.

Dnes se nebudu hněvat.

Dnes budu dělat svou práci poctivě.

Dnes budu laskavý ke svému bližnímu a ke každé živé bytosti.

Pozitivní vliv účinků Reiki na náš každodenní život:

Posílení našeho vnitřního vnímání. Jsme citlivější vůči energii jiných lidí, věcí i sama sebe. K tomu patří i zostření intuitivního vnímání, smyslu, který míváme často blokovaný.

Rostoucí sebedůvěra a rostoucí důvěra v život. Poznáváme své pravé místo, kde je nám v životě dobře, cítíme se v souladu s okolím.

Větší soucit se všemi a vším, včetně nás samých. Vnímáme více, že všichni jsme zde propojení a žijeme z téže podstaty.

Rostoucí pocit zodpovědnosti vůči našemu vlastnímu životu a existenci. Začínáme brát život do vlastních rukou a spolupracovat s bytím, nikoliv proti němu.

Řešení starých problémů. Reiki vyplavuje na povrch staré neřešené problémy, chybné postoje a omezující systémy přesvědčení. Reiki není a nemůže být chápáno jako kouzelná pilulka, která za nás vše řeší.  Podporuje nás však ve větší sebedůvěře a rozhodnosti při nových životních krocích.

Použitá literatura: F. A. Petter : Ohně Reiki, Eleanor McKenzie :Reiki- léčení univerzální životní energií


Konstelační trénink 2020/21

Zvýhodněná cena za tento program do konce října 2019 !
Půjde v pořadí již o sedmý jednoroční trénink. Tento program je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.
 
Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zlepšení vztahů, nalezení cesty ke zdraví, životní síly, svého životního místa.
 
Jsou zváni hledači, kteří se nebojí podívat se sami do sebe, kteří jsou připraveni na to, že cesta může být velmi objevná, ale ne vždy na první pohled příjemná a pohodlná.
 
Tento Trénink není program terapeutický. Je to program pro ty, kteří mají rádi rovný a poctivý postoj k sobě i k životu, kteří jsou připraveni čelit výzvám. Pro ty, kteří mají dost smyslu pro humor, aby se dokázali zasmát sami sobě. Je to program pro ty, kteří jsou připraveni sdílet sebe, své pocity a myšlenky, ve skupině podobně naladěných a otevřených lidí.
 
Lektorka Laďka Vala-Kovaříková je připravená vás na cestě podporovat, povzbuzovat, předávat své zkušenosti, odpovídat na otázky, pokud odpověď bude znát.
Zkušenosti, které plynou z osobního hlubokého lektorčina poznání toho, co vše život může přinést a co se dá překonat.
A určitě zkušenosti z práce s lidmi, která trvá již od roku 2000. Práce individuální i lektorování mnoha kurzů. Od roku 2001 až 2018 kurzy metody Kineziologie One Brain a od r. 2005 až dosud Rodinné a životní konstelace.
 
Chystaný roční program, zahrnuje šest víkendových a jeden pětidenní blok spojený s pobytem v penzionu v přírodě.

Zahájení je v plánu od března 2020.

K 1.září 2019 jsou zde ještě volná místa .

Obsah programu :

1.blok ,,ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“ 2 a půl dne, 20.- 22.3.2020

2.blok, pobyt ,,POROD, DĚTSKÉ JÁ, STUPNĚ VĚDOMÍ V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“ , 4 a půl dne, 5.- 9.5.2020

3.blok ,,ADOLESCENCE“,,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“ , 2 a půl dne, 26.- 28.6.2020

4.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“ , 2 a půl dne, 28.- 30.8.2020

5.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“ , 2 a půl dne, 23.-25.10.2020

6.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“, 2 a půl dne, 11.- 13.12.2020

7.blok  ,,SUPERVIZE“, 2 a půl dne,  12.-14.2.2021

Další informace a  místa konání budou doplněny.

Informace k Tréninku konstelací 2020/21:

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém Tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti, personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

Cena celého cyklu je pro jednotlivce 27.000,-Kč. V případě úhrady platby do konce října 2019 je cena 25.000,- Kč.

Pro partnerské páry platí společná cena 46.000,- Kč. V případě úhrady platby do konce října 2019 je cena 42.000,- Kč.

Od data úhrady až do ukončení celého TK mají účastníci zvýhodněnou cenu 2700,- Kč  na další – tematické – semináře konstelací.

Jakožto potvrzení závazné rezervace je třeba uhradit souběžně s přihláškou zálohu 3000,- Kč, bude pak odečtena z celkové ceny.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování v průběhu prodlouženého bloku .

Pokud v průběhu Tréninku z nějakého důvodu nebude moci účastník absolvovat některý blok, na konci běhu neobdrží certifikát. Má pak možnost při dalším běhu po dohodě s lektorem  navštívit svůj chybějící blok, jehož cenu ovšem uhradí . Cena za celý TK je nepřenosná na jiné programy.

Absolventi předchozích šesti běhů Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto programu, cena jednoho bloku je pro ně v takovém případě 2600,-Kč.

Další informace k průběhu celého Tréninku 2020/21 budou průběžně doplňovány na   na www.akvamarin.cz

Pokud vás možnost zúčastnit se tohoto programu oslovila, rezervujte si místo. V mailu prosím uveďte základní informace o sobě ( věk, povolání, dosavadní zkušenosti s osobním rozvojem) a proč máte zájem o účast na tomto programu.

Těším se na vás a na vaše životní příběhy, Laďka


20. – 22.3.2020 1.blok TK

Na první setkání se účastníci seznámi se základními principy systemické práce, s řádem v rodinném systému. Budou postupně předváděny ukázky konstelací na základní téma, tj. Rodinné konstelace.

Rodinné konstelace

Termín: 20. – 23.březen 2020, pátek , sobota a neděle
Místo: bude upřesněno, poblíž města Rudná u Prahy
Čas: 
pátek od 16.00 do 20.00, sobota 9.45 do 18hod, neděle 9.45 – 17.30


 

____________________________

Milá Laďko,
děkuji za pomoc s mou letitou bolestivou menstruací ( je mi 40 let) pomocí kineziologie One brain. Léta jsem si myslela, že to je geneticky podmíněno a i má dcera tak prostě bude trpět.
Ale po terapii jsem zjistila, že to tak k mému úžasu nemusí být. Zažila jsem poté první menstruaci zcela bez analgetik a moje dcera po stejné terapii má také podstatně hladší průběh. 
Řešíme i další problémy, které mě a mé děti posouvají dál a dál a cítíme se lépe.
Jsem ráda, že jsem dostala „náhodou“ kontakt právě na Tebe a děkuji i za lidský a diskrétní přístup.

Listopad 2019

_____________________________

Milá Laďko,
ráda bych ti napsala zpětnou vazbu na mou individuální konzultaci u Tebe v poradně, která proběhla v červenci letošního roku.
Přišla jsem k Tobě s tím, že mi v červnu vyšel špatně cytologický rozbor stěru z děložního čípku. Testy mi vyšly špatně již dvakrát před tím, ale v červnu vyšly doposud nejhůř.Lékař si mě tedy pozval již po třech měsících s tím, že pokud bude výsledek testů stejný, tak se bude muset situace řešit zřejmě zákrokem. Situaci jsem vnímala jako vážnou a hned jsem se k Tobě objednala.
Odblok proběhl a já jsem nyní po třech měsících absolvovala další cytologické testy. A výsledek byl negativní!
Velmi ti děkuji za práci, kterou děláš. 

Říjen 2019

______________________________

Milá Laďko,

chtěla bych Ti moc poděkovat za práci, kterou děláš, díky které se cítím být v poznávání sama sebe stále dál a ve svém životě více stabilní a v rovnováze. Tebou vedené konstelace jsou přesně to, co jsem potřebovala, a co mi pomáhá uvnitř sama sebe pochopit souvislosti mého života, posouvat se v něm, žít jej více naplno a uvědomovat si, že je můj :-).

Také bych Ti chtěla poděkovat za možnost individuálních sezení.

Na mém posledním jsem se díky Tobě zbavila dlouhodobě se opakujících gynekologických problémů. Když jsem k Tobě v květnu přišla, tak jsem byla už zoufalá. Od ledna jsem vystřídala velké množství, v lékárně dostupných, preparátů na léčbu vaginální mykózy, ale žádný mi nezabíral. Problém se po dobrání tablet vždy za krátko zase vrátil a já jsem byla v začarovaném kruhu a šlo to stále dokola. Až po mém individuálním sezení u Tebe se mi ulevilo a od té doby se už problém neobjevil.

Laďko, přeji Ti krásné léto a už teď se těším na další konstelační seminář.

Červenec 2018

___________________________

Milá Laďko,
chci Ti ještě jednou moc poděkovat za Tvou jemnocitnou práci. Upřímně se raduju z toho, že se naše cesty protly.. Jak jsem řekla při závěrečném sdílení, velmi mě těší tato cesta (s Tebou) a především, že cítím změny, posuny a přibývající sílu a to je teď nejvíc… S radostí vyhlížím všechno co bude a nemám strach z překážek a nových zkoušek.. Vím, že mne čeká ještě spousta slepých uliček a práce, ale těším se. Jak řekla moje zástupkyně v mé konstelaci:,,Možná jsem zaspala, ale netrápím se, mám radost z probuzení.. “
Chtěla bych si tyto pocity zachovat co nejdéle, i jako „strejčka na horší časy“ 🙂)
Díky!

Únor 2018

___________________

Jedna krásná zpětná vazba po semináři Jsem žena:
..Milá Laďko,
dovol, abych Ti vyjádřila hluboký obdiv k Tvé práci.
Tak trochu mi chybí slova.
Celý ženský kruh obsahující tři generace je pro mě obrovskou vzpruhou a povzbuzením. Obřad přijetí děvčat do kruhu žen byl povznášející.
Každá konstelace posouvala a posunuje moje vnímání různých událostí a reality života.
Děkuji také za moji konstelaci.“

Září 2017

_____________________

Ahoj Laďko,

je to už několik měsíců od doby, kdy jsme se viděli. Čas pomalu plyne, věci se dějí.

Naštěstí mám za sebou několik konstelačních víkendů a skoro celý konstelační trénink. Díky tomu jsem se zamýšlel co mi ukazují.

Výsledek?

Zjistil jsem, že dělám věci podle ostatních a ne podle sebe. A tím se zbytečně stresuju a podle toho to dopadá.

Ani nevím jak Ti vyjádřit svojí vděčnost za práci, kterou děláš. Za to, že jsi mi pomohla otevřít dveře k mojí Duši.

P.

5.6.2017 (upraveno)

______________________________________________________________________________

Zpětná vazba po práci s šestiletou holčičkou na téma obrovské stydlivosti, strachů a vzdávání se v situacích, kde by se měla nějak prezentovat:

Dobrý den, Laďko,

chci Vám jen napsat, že určitě pozorujeme u dcery po sezení zlepšení 🙂 . Kapu bachovky, v srpnu chodila dva týdny ještě do školky a učitelka mi říkala, že je taková nějaká „lepší“. Chodilo tam hodně cizích dětí, první den jsme jely ze školky domů a povídala mi – maminko, já jsem se s těmi dětmi seznámila, vůbec jsem se nestyděla! A jedna perlička – dodala k tomu – ta Laďka, to je kouzelnice! 🙂 Opravdu je vidět pokrok, už v x situacích se chovala jinak, pohodově. Dnes první školní den, taky to zvládla na jedničku, hezky se tam před tabulí všem představila, to je přesně ta situace, kdy bych dřív čekala pláč a stres … Tak jsem moc ráda, že jsou vidět pokroky a ještě jednou velký dík 🙂

Mějte se krásně, L.

říjen 2016

_______________________________________________________________________________

Sdílím krásnou výpověď mladé ženy. Je jasnou zprávou, že nemáme čekat, až se ,,oni ” změní, až ,,oni” něco řeknou, ,,oni” mi něco dají. Nejlépe je začít na tom všem pracovat u sebe. A vztahy se začnou měnit…

Ahoj Ladko,
dějou se po konstelacích věci:) Mám potřebu Ti nasdílet posuny v mé rodině, protože z nich mám radost a ději se i diky Tobě:)
Byla jsem o víkendu na otočku u mámy i za tátou, který pro mě měl dřevo do krbu, přišel nám pomoct soused s nakládáním a táta mu říká: “To je moje dcera Josefína “… Musím říct, že mě to dostalo, s tátou se vidim párkrat do roka, tuhle větu jsem od něj snad nikdy neslyšela… Asi Ti to přijde normálni, ale pro mě to byl malý zázrak, hodně mě to zahřálo. A pak to dovršila máma, povídaly jsme si a ona jen tak mimochodem řekla, že jsem celý táta, že jsem na něho hodně podobná… Tim jak jsou 30 let rozvedení, je to něco, co mi zase přišlo neskutečné, protože to pro mě bylo takove uznání od ní, že on je můj táta:)
Takze konstelace zřejme pracují…


Moc děkuji.

24.9.2014

_______________________________________________________________________

Mila Ladka,
pišem, aby som Ti ešte raz poďakovala za vikendovy seminár Mé tělo, mé symptomy. Bolo to úžasné, doslova a do pismena. Keď si predtým tak nějak spomínala, že víkendové semináre sú niečo úplně iné, než večery s konstelaciami, tak som si nebola evidentne úplně vedoma, nakolko ine. Ale teraz už som. Naozaj hlboka vďaka, bolo to užasné. Slovami nesdelitelné :-).
Prajem krasne dni, M.

17.4.2013

_________________________________________________________________________

Ahoj Laďko,
Chtěla bych Ti poděkovat za středeční konstelace na téma ,,Vnitřní dítě”. Ani jsem netušila, jak moc se mě týká, a hlavně mi to opět pomohlo pochopit hromadu věci a i zlepšit můj vztah k mamce – přestala jsem se trápit jejími starostmi tak, jak to vždycky chtěla, a nechala jsem jí to, že je dospělá a soběstačná. Dneska tu byla po dlouhé době a nebýt středeční konstelace, byla bych teď úplně vyřízená. Ale navzdory všemu jsem klidná, což je příjemně nový pocit po setkání s mamkou . Převedla totiž v průběhu diskuze, kterou sama vyvolala, ale já jsem si v klidu dovolila nesouhlasit, absolutní hystericky výbuch  ať už jí všichni necháme být, že jí hrozně ubližujeme a podobně…Spadla mi čelist, protože jí opravdu nikdo nic špatného nedělal, jen jsem jí řekla že si myslím, že dělá nevýhodný obchod. Prostě jsem si dovolila nesouhlasit a fakt mě překvapily ty silné emoce, které to vyvolalo . Ale během celého výstupu jsem jen viděla, že se vlastně opravdu chová jak malé vztekající se dítě. Dřív  bych měla výčitky, špatný pocit, stres a taky snahu jí vyhovět, aby to bylo mezi námi  dobré, ale dnes jsem cítila jen lítost nad tím, jak to se sebou vlastně musí mít těžké a že je to všechno její problém a ne můj. Dneska jsem se poprvé cítila jako dospělá dcera, za kterou přijeli rodiče, a za to Ti děkuji. Vím, že mám před sebou ještě hromadu práce, ale pokaždé když takhle vidím a cítím takové úžasně změny v mém vnímání, jsem na sebe hrdá a vždycky Ti v duchu děkuju, tak jsem ti to chtěla napsat.
Děkuji  a těším se na další a další takové úžasné zážitky s mýma novýma očima:-)

Z.

_________________________________________________________________________

Ahoj Laďko,

chci Ti moc poděkovat za fotku a vůbec za vše. Hluboce před Tebou smekám. Víš, o čem mluvíš a to s otevřeným srdcem. Obdivuji, jak každého dokážeš vyslechnout a dát najevo svůj pocit.

Najednou mám zájem učit se nové věci a nejsem hysterická. Vidím svět kolem sebe barevně.

Hodně štěstí!    H.

_________________________________________________________________________

Ahoj Laďko,tak s velkou radostí bych Ti chtěla vyřídit pozdrav a poděkování od mojí kamarádky z porodnice. Cca 3 dny po odbloku, který jsi jí na dálku udělala 23.4. (nedostatek plodové vody), si miminko v bříšku sundalo pupečník kolem krku a začalo báječně růst a přibývat, takže k naší velké radosti dnes lékaři po dvoutýdenním zkoumání rozhodli, že pokud nenastanou další komplikace, nebudou Lindu vyndavat předčasně a nechají ji tam přirozeně růst minimálně další 4 týdny i více! Takže díky Tobě se miminko může vyvíjet pěkně u maminky v bříšku:-)  šťastná maminka Ti na dálku mooooc děkuje a obě Ti přejeme krásné jaro plné pestrých zážitků!Měj se krásně! O.

___________________________________________________________________________________

Ahoj Laďko,

chtěla bych Ti vyjádřit velký dík! Od doby, kdy jsem u Tebe byla poprvé, až do dneška, mám pocit, že jsou to skoro dvě rozdílné ženy, co u Tebe byly. A žasnu a zároveň mám velký respekt před prací, kterou děláš. Je neuvěřitelné, jak moc jsi mi pomohla, zažívám úplně jinou kvalitu života, jsem schopna vidět lidi kolem sebe úplně jinou optikou a jsem vnitřně uspořádaná a šťastná, sama se sebou, úplně vnitřně v pořádku. Pro někoho to může být samozřejmost, pro mě v žádném případě. Znala jsem pocity, které byly strašně rozhárané, sžíraly mě a neměla jsem stání. Dnes jsou pryč! Jsem moc ráda, že jsem Tě potkala. Ještě jednou děkuji. K.

___________________________________________________________________________________

Laďko, posílám můj příběh:

.

Můj strach z řízení auta byl ohromný. Udělala jsem si řidičák a pak jsem 10 let neřídila. A pak to přišlo: manžel mi koupil ojeté autíčko a byl i ochoten mi dělat instruktora, abych se naučila znovu řídit. Nemohl ale pochopit ,jak moc to
bylo pro mě těžké: podlamovala se mi kolena a dělalo se mi špatně od žaludku jen při zmínce o řízení, běhala jsem na záchod několikrát před jízdou a po jízdě jsem se vypotácela z auta v slzách, s velkými bolestmi zad. Propukala jsem v
pláč jak při jízdě, tak i po jízdě.

Když mi známá dala kontakt na Laďku, nevěděla jsem o co jde, ale byla jsem ochotná zkusit cokoliv, co by mi mohlo
pomoct. Při individálním “odblokování” jsme přišly na to, že můj strach souvisí s něčím z dětství, co jsem si ale nepamatovala, protože jsem byla malá (15 měsíců). Přesto jsme s tím pracovaly a světe div se: po této jedné schůzce jsem se vrátila domů a prostě jsem sedla za volant a prostě jela! Neříkám, že jsem vůbec neměla strach, ale zbyl už jen takový ten normální strach začátečníka.

Během dalších týdnů a měsíců se to ještě zlepšovalo. Dnes dokonce jezdím autem několikrát týdně po Praze a o víkendech na chatu. Za to, že jsem dnes díky autu svobodnější a nezávislejší vděčím manželovi, který mi dal tu příležitost a Laďce, která mě zbavila strachu a ukázala mi, že to jde i v pohodě. Když je hezké počasí a malý provoz, tak bych si troufla říct, že mě řízení i baví. To je velká změna!

PS Později jsem si zjistila, co se to v mém dětství stalo: maminka čekala brášku a během těhotenství omdlévala a nechávala mě takto vlastně samotnou a vyděšenou s pocitem: “Já to tady sama nezvládnu!” a přesně takhle jsem se pak v dospělosti cítila v autě. Dnes už je to pryč.P.

____________________________________________________________________________________________

Dobrý den paní Laďko,

ještě jednou moc děkuji za dnešní konzultaci. Domů jsem jela v klidu a cítím se skvěle.

Už se těším na další návštěvu u Vás a doufám, že se něco v mém životě změní k lepšímu ….

Přeji hezký večer a ještě jednou moc děkuji, Katka K.

červenec 2011

____________________________________________________________________________________________

.

Milá Laďko,

ráda bych Ti ještě jednou poděkovala za velmi přínosný víkend strávený na minulých konstelacích. I když se toho asi spousta děje na jiných úrovních, sem tam nějaký ten záblesk uvědomění se též dostaví .

Děkuju Ti. Katka

červenec 2011

____________________________________________________________________________________________

.

Ahoj Ladi,
moc děkuji za odblok, který jsem u Tebe prodělala před měsícem.
Když si vzpomenu jak jsem tam seděla a jen brečela….
Dcera je měsíc po operaci a já po tom odblokování  zvládám veškerou péči o ni s přehledem a bez výčitek a pocitu viny, cože se to tomu děťátku stalo…
Ladi, píšu jen abych ti poděkovala, protože za ten měsíc jsem si na Tebe vzpomněla mockrát.
Děkuji Lída K.

říjen 2010

Laďka :,,Co Ti dala práce na sobě?”

Paní G., 36let:

Do svých 36let jsem žila v přesvědčení, že zůstanu v manželství bezdětná,protože jsem měla z dětí panickou hrůzu. Biologické hodiny jsem nikdy nepocítila a mateřské pocity mi byly cizí. To vše mě přesvědčovalo o tom, že moje cesta bude jiná, než u většiny žen. Ale díky hezkému vztahu s mým mužem jsem si začala uvědomovat, že to možná není úplně správné rozhodnutí. Jen jsem nemohla překonat ten blok v sobě. Začala jsem na sobě pracovat a hledat příčinu mého strachu a znechucení. Když jsem se dozvěděla o metodě One Brain, chvíli trvalo, než jsem se odhodlala ke konzultaci.

Nyní je to už rok a půl, co se snažím díky One Brain a Tobě Laďko  pochopit svoje já a přijmout ho takové, jaké je. Odlupuji jednu vrstvu obav a různě pokroucených přesvědčení za druhou. Občas to dost bolí a ne vždy je to příjemné.

Ale výsledek stojí za to. Změny cítím na sobě i na svém okolí, v mé rodině, u přátel. A za měsíc se mi narodí můj první syn.

Paní O., 51 let

Metoda One brain mě byla před 4 lety neznámá, a kdyby mi ji nedoporučila dětská psychiatrička a kdybys nevypadala ” normálně” jako normální máma, manželka, resp. ženská, asi bych se k tomu také nedokopala, bála bych se zneužití a manipulace.

Je to velmi dobrodružná cesta, člověk poznává sám sebe a svoje možnosti, někdy to bolí, ale pak ten výsledek něco napraví. Na druhé straně nelze dogmaticky tvrdit, že jedině tato léčebná metoda je nejlepší a že se vždycky dostaví ten nejlepší výsledek. Je vidět na všech těch seminářích, že záleží na lidském software i hardware, jak si konkrétní osoba vybere svoji cestu a co z toho si vyvodí a vezme. Tak to vidím já. Na těch seminářích je to vidět, jak každý kombinuje a postupuje individuálně podle svého života, svých časových i finančních možností. Totéž bylo s Reiki. Také jsem se toho bála. Teprve po nějaké době mě napadlo, že právě v tuhle dobu tím musíme projít. Tak to teď v únoru bude rok, co máme s mým dospívajícím  synem i Reiki II.

Mění se dost věcí – v první řadě se člověk ze ztrápené oběti, cloumané okolnostmi, mění  v osobnost se svojí odpovědností, ale i sebeúctou atd. Tenhle pohled na sama sebe mění i náhled na okolí a zpětně okolí  na člověka.

Pan L., 42 let

Co mi dala práce na sobě ?

Dala mi možnost konečně něco změnit.

Zjistil jsem, že každá deprese, každá ne-moc má svou příčinu a dá se uvolnit.

Každá práce s metodou One Brain je vzrušujícím dobrodružstvím.

Mám nyní svobodnou volbu pokračovat ve vyjetých kolejích, nebo se víc věnovat sobě a svým blízkým.

Možnost si vybrat- narážet slepě na svoje bolesti, nebo si zjemnit život.

A funguje to.


Nadstavbový program pro pokročilé 2018/19

Pro absolventy Tréninku konstelací navazuje na základní roční kurz  další pokračování – Nadstavbový program – sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny )

1.Téma: ,,Intuice“

2.Téma: ,,Trpělivost“

3.Téma: ,, Odstup“

4.Téma:,, Bůh, vina, trest, odpouštění“

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

V případě absolvování všech čtyř  bloků obdrží absolventi certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.


Vážení zájemci o kurzy metody Kineziologie One Brain,

stala jsem se lektorem této metody roku 2001, kdy jsem také v říjnu toho roku odučila svůj 1.stupeň. Je to tedy téměř přesně 15 let, která jsem strávila s nespočtem studentů a studentek, z nichž se někteří stali terapeuty – facilitátory, a sami nyní pracují touto metodou ve svých poradnách. A ti ostatní se naučili lépe si rozumět, lépe se sebou zacházet, vnímat své tělo a pracovat se sebou na uvolnění stresu a různých trápení.

Jsem ráda, spokojená a vděčná za ta bohatá setkání a všechnu tu společnou práci.

Život se ale stále mění a já jsem pocítila, že je čas tento životní úsek uzavřít. Dokončila jsem tedy v roce 2016 práci se dvěma posledními skupinami .

Učení metody One Brain opouštím s klidem, láskou a vděčností.

Nadále se hodlám věnovat konstelacím a kromě toho také více svému soukromí, své rodině.

Pokud tedy hledáte někoho, kdo vyučuje kurzy metody One Brain, najdete nabídku lektorů zde http://www.amikus.cz/facilitatory

Přeji vám vše dobré, Laďka Vala-Kovaříková