Léčivý dotyk

Reiki je japonské označení pro univerzální, vším pronikající životní a světelnou energii, která je předávána rukama. Touto přirozenou metodou léčení pro svůj celostní účinek a jednoduchost použití nadšeny miliony lidí na celém světě.

Reiki je holistická metoda, která pomáhá při léčení nemocných tím, že pomáhá jejich vnitřním energetickým zdrojům bez ohledu na vnější příznaky. Přitažlivost tohoto způsobu léčby je v její praktičnosti, použitelnosti a jednoduchosti. Není nijak v rozporu s klasickými lékařskými postupy, ani není náhradou za ně.  Působením Reiki energie dochází k fyzickému i psychickému uvolnění a sharmonizování.

V obdobích, kdy se necítíme dobře, nejsme ani dobře propojeni  s ostatními lidmi. Pocit oddělenosti jen znásobuje nepohodu, smutek a bolest. Působením energie Reiki znovunastolíme pocit dávání a braní lásky, pocit jednoty s lidmi, se světem, s životem.  Tento návrat do stavu harmonie a rovnováhy je nezbytný pro každou lidskou bytost.Metodou Reiki se vzhledem k jeho účinkům a jednoduchosti může uzdravit jedinec sám, anebo může touto energií pomáhat druhým. Reiki je jedna z cest k tomu, co můžeme nazvat ,,návratem domů”.

Tvůrce učení Reiki Mikao Usui

Mikaousui

Principy učení Reiki

,,Dnes budu vděčný za všechna svá požehnání.“

,,Dnes se nebudu trápit.“

,,Dnes se nebudu hněvat.“

,,Dnes budu dělat svou práci poctivě.“

,,Dnes budu laskavý ke svému bližnímu a ke každé živé bytosti.“

Pozitivní vliv účinků Reiki na náš každodenní život:

Posílení našeho vnitřního vnímání. Jsme citlivější vůči energii jiných lidí, věcí i sama sebe. K tomu patří i zostření intuitivního vnímání, smyslu, který míváme často blokovaný.

Rostoucí sebedůvěra a rostoucí důvěra v život. Poznáváme své pravé místo, kde je nám v životě dobře, cítíme se v souladu s okolím.

Větší soucit se všemi a vším, včetně nás samých. Vnímáme více, že všichni jsme zde propojení a žijeme z téže podstaty.

Rostoucí pocit zodpovědnosti vůči našemu vlastnímu životu a existenci. Začínáme brát život do vlastních rukou a spolupracovat s bytím, nikoliv proti němu.

Řešení starých problémů. Reiki vyplavuje na povrch staré neřešené problémy, chybné postoje a omezující systémy přesvědčení. Reiki není a nemůže být chápáno jako kouzelná pilulka, která za nás vše řeší.  Podporuje nás však ve větší sebedůvěře a rozhodnosti při nových životních krocích.

Vyučuji 4 stupně kurzů Reiki:

Na 1.stupni jsou studenti zasvěceni do schopnosti předávat energii rukama přímým kontaktem.

Na 2.stupni získávají schopnost posílat energii na dálku (bez nutnosti přímého kontaktu).

Další dva stupně jsou mistrovské, 3. stupeň rozšiřuje a prohlubuje umění práce s energií a na 4.stupni dochází k předání schopnosti zasvěcovat druhé osoby do práce s Reiki energií, stát se učitelem Reiki.

Pro účast na mistrovském kurzu – 3. stupeň je podmínkou absolvování i 2. stupně zde. 3. stupeň je určen pro studenty se zájmem o hluboké poznání práce s energií.  Kurz je dvoudenní.

4.stupeň navazuje na znalosti ze 3. stupně a je určen pouze pro ty, kteří mají zájem Reiki vyučovat a předávat dál. Kurz je dvoudenní a uskutečňuji ho po osobní dohodě se zájemci.

Podmínkou absolvování je osobnostní zralost, vůle dále na sobě pracovat a rozvíet se, odstup od 3. stupně alespoň jeden rok, pohovor a svolení od Mistra Reiki, a následně alespoň 1x zopakování 1. ,2. a 3.stupně.

Opakování kurzu: je možné, že po nějaké době mohou někteří studenti chtít znovu prožít kurz, který již dříve absolvovali. Není to z důvodu, že něco ,,zapomínají”, ale protože si chtějí některé informace připomenout a znovu zažít prožitek iniciace. Opakování není nikdy to, co bylo poprvé, je to vždy nějaký pokrok.

Upozornění: účast na kurzu Reiki 1.st. je limitována dolní věkovou hranicí 12 let.  Menším dětem je samozřejmě vhodné poskytovat léčení Reiki podle potřeby.

Důvodem, proč menší děti na kurz Reiki nezvu, je fakt, že nejsou ještě zralé a účast na kurzu by měla vycházet z jejich vlastní volby a rozhodnutí. Proto se s dětmi mezi 12 a 15 roky předem setkávám a ptám se, co je k této volbě vede. Určitě není v souladu , pokud by byly nuceny k účasti některým z rodičů. Ale naopak, pokud se chtějí o své vůli zúčastnit, chci, aby o jejich volbě rodiče věděli a souhlasili s ní.

2.st.Reiki mohou absolvovat dospívající, nejméně 15 let věku.

Těhotné ženy žádám, aby účast na kurzu odložily na dobu po narození děťátka. Do té doby samozřejmě mohou dostávat Reiki ošetření, které je prospěšné jim samým i dítěti a podporuje hladký a přirozený porod.

KURZY REIKI – TERMÍNY…

Použitá literatura: F. A. Petter : Ohně Reiki, Eleanor McKenzie :Reiki- léčení univerzální životní energií